Obecná ustanovení

Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.medicinske-nastroje.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Bc. Lenka Turková, IČ: 01149695, se sídlem Nad Smetankou 228/8, Praha 9 (více o prodávajícím v sekci „Kontakt"), a kupujícího.

Kupující je povinen se před započetím nákupu seznámit s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. V případě potřeby (potvrzení objednávky apod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou nebo telefonem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou ne spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.medicinske-nastroje.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Ceny

Všechny ceny produktů jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty, popř. včetně dalších daní a poplatků. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Kupující má možnost objednávku zrušit, jestliže odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Vrácení zboží

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (případně způsobem, na kterém se s kupujícím dohodl). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky atd.). Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, bude částka ve výši rozdílu cen převedena zpět na Váš účet do 10 dnů od zrušení objednávky či výměny zboží. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek, popř. je-li kupujícím spotřebitel, bude kontaktován za účelem dohody o dalším postupu

Záruční podmínky

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Na požádání je vždy prodávající povinen předat spotřebiteli záruční list, pokud ho výrobce dodává. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud výrobce záruční list nedodává, nahrazuje ho doklad o nákupu zboží (prodejka, faktura) obsahující uvedené údaje.

Délka záruky je uvedena v záručním listě nebo prodejním dokladu. Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, platí pro kupujícího, kterým je spotřebitel, záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruční lhůta se případně prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Detaily a další podrobnosti najdete v sekci „Záruční podmínky“.

Reklamační podmínky

Kontrola zásilky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah zásilky při převzetí od dopravce. Pokud obsah zásilky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu zásilky hned při převzetí od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Detaily a další podrobnosti najdete v sekci „Reklamační podmínky“.

Platební podmínky

V současné době je možné využít následující způsoby placení:

 • DOBÍRKA - při převzetí dobírky od přepravní služby (cena dle "ceníku přepravy")
 • ZÁLOHOVÁ PLATBA (platba převodem) - na účet dodavatele (zboží je odesláno po obdržení platby na účet dodavatele)
 • PLATBA NA FAKTURU - pouze pro stálé zákazníky, lékaře a poskytovatele zdravotnických služeb, zdravotnické a státní organizace
 • HOTOVĚ - při převzetí zboží na kontaktní adrese

Expedice a doprava zboží

 • Pokud zboží objednáte v pracovní den do 13:00 hodin a bude-li zboží skladem, bude Vaše zásilka s největší pravděpodobností expedována tentýž pracovní den. Informace o expedici zásilek dostáváte v den odeslání zásilek.
 • Zásilky jsou expedovány v originálních obalech od výrobce a případně jsou ještě zabaleny do dalšího obalu. Všechny zásilky jsou pro vybaveny výplní a pečetěny samolepící páskou. Snažíme se tímto zabránit poškození zásilek při transportu z naší prodejny k Vám.
 • V každé zásilce je přiložen daňový doklad ve formě FAKTURY včetně vyúčtování DPH. Datum expedice je současně dnem zdanitelného plnění a vystavení účetního dokladu. Faktura slouží jako záruční list pro dodané zboží.

Podrobnosti najdete v sekci „Expedice a přeprava zboží“.

Ceník přepravy zboží

Podrobnosti najdete v sekci „Expedice a přeprava zboží“.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Využívání tzv. cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že využíváme pro činnost našeho internetového obchodu tzv. cookies. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení. Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.

Cookies nevyužíváme k jiným, než čistě technickým účelům, nespojuje údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a provozuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho internetového obchodu.

Použitím našeho internetového obchodu vyjadřujete Vás souhlas s výše uvedeným použitím cookies.

Dotazník Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.